Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Steentjes Vermogensbeheer B.V. (SVB)heeft een beheerst beloningsbeleid als bedoeld in afdeling 1.7.2 van de Wet Financieel Toezicht 2017. Dit beheerst beloningsbeleid geldt voor alle medewerkers van SVB.

Het beloningsbeleid is erop gericht te voorkomen dat medewerkers van SVB ongewenste en onverantwoorde risico’s nemen, die schadelijk kunnen zijn voor de (soliditeit van de) onderneming of kunnen leiden tot het veronachtzamen van het klantbelang.

Beloningen

SVB keert aan haar medewerkers een vaste maandelijkse of kwartaal vergoeding uit die niet afhangt van doelstellingen.

SVB kan variabele beloningen uitkeren. Dit zijn beloningen die zijn verbonden aan criteria in relatie tot het functioneren van medewerkers en in relatie tot de soliditeit van SVB. De verhoudingen tussen vaste en variabele beloningen zijn passend.

Besluitvorming inzake beloningsbeleid

Het beloningsbeleid wordt vastgesteld door de directie. Gezien de relatief beperkte omvang van SVB is geen Renumeratiecommissie aangesteld. Evenmin is sprake van een Raad van Commissarissen. Daarom wordt het beloningsbeleid door de directie afgestemd met de compliance officer ter toetsing aan wet- en regelgeving.

Aanpassen beleid

Periodiek wordt het beloningsbeleid geëvalueerd in het kader van geldende (nieuwe) wet- en regelgeving. Hierbij wordt actief nagegaan of een bepaalde vorm van beloning mogelijk onwenselijk gedrag kan stimuleren en hoe voorzien wordt in passende maatregelen.

Variabele beloningen

Indien variabele beloningen worden toegekend, dan zullen hiervoor kwalitatieve prestatie-indicatoren worden vastgesteld. Zogenoemde KPI. Variabele beloningen worden voor ten minste 50% gebaseerd op niet-financiële criteria. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat deze indicatoren geen risico-stimulerend gedrag bevorderen.
Een eventuele variabele beloning zal niet meer bedragen dan 20% van de vaste beloning.

Tot slot

De wet verplicht ons te vermelden of een enkele persoon of aandeelhouder binnen SVB een beloning ontvangt die hoger is dan 1 miljoen euro op jaarbasis. Bij SVB is hier
geen sprake van.

Naarden, juni 2024 (laatste update).

Actueel

Buitensporige Bonus
24 juni 2024

Buitensporige Bonus

24 juni 2024 “If you do a good job, you get a big bonus”. Een uitspraak die in de jaren voor de kredietcrisis bij alle banken gangbaar was. Volgens sommigen was de bonuscultuur de oorzaak van de kredietcrisis. Want met name handelaren namen soms posities in die, als het goed ging, de financiële instelling veel […]
Lees verder